වසන්තය ඇවිදින්.

Posted: July 15, 2009 in ඇය නිසා ලියන කවි

දිගු දිවාකල මකා
රාත්‍රිය එලැඹිලා
තාරුකා සිනාසේ
වසන්තයේ ලප නැඟුනු
ඇගේ වත මට මවා…

Advertisements
Comments
  1. අලියාවැටුනුවැවේ හේරත්හාමි says:

    පුතේ …උඹේ කවි බොහෙම අගෙයි….!
    ඒ වගේමයි උඹේ මේ බ්ලොග් එකත්…විච්චූරණ නැ..චාමි…අගෙයි..අගෙයි…..!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s